ഹബക്കൂക് 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

യഹോവ എന്നോട് ഉത്തരം അരുളിയത്: നീ ദർശനം എഴുതുക; ഓടിച്ചു വായിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അതു പലകയിൽ തെളിവായി വരയ്ക്കുക.

ഹബക്കൂക് (Habakkuk) 2:2 - Malayalam bible image quotes