ഹബക്കൂക് 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 14 -ാം വാക്യം

വെള്ളം സമുദ്രത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ഭൂമി യഹോവയുടെ മഹത്ത്വത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ പൂർണമാകും.

ഹബക്കൂക് (Habakkuk) 2:14 - Malayalam bible image quotes