ഹബക്കൂക് 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 13 -ാം വാക്യം

ജാതികൾ തീക്ക് ഇരയാകുവാൻ അധ്വാനിക്കുന്നതും വംശങ്ങൾ വെറുതേ തളർന്നുപോകുന്നതും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ ഹിതത്താൽ അല്ലയോ?

ഹബക്കൂക് (Habakkuk) 2:13 - Malayalam bible image quotes