ആമോസ് 7 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 3 -ാം വാക്യം

യഹോവ അതിനെക്കുറിച്ച് അനുതപിച്ചു; അതു സംഭവിക്കയില്ല എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തു.

ആമോസ് (Amos) 7:3 - Malayalam bible image quotes