சங்கீதம் 29 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

கர்த்தருடைய சத்தம் பெண்மான்களை ஈனும்படி செய்து, காடுகளை வெளியாக்கும்; அவருடைய ஆலயத்திலுள்ள யாவரும் “கர்த்தருக்கு மகிமை” என்று ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 29:9 - Tamil bible image quotes