சங்கீதம் 29 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

அவைகளைக் கன்றுக்குட்டிகளைப்போலவும், லீபனோனையும் சீரியோனையும் காண்டாமிருகக் குட்டிகளைப்போலவும் துள்ளப்பண்ணுகிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 29:6 - Tamil bible image quotes