சங்கீதம் 29 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

கர்த்தருடைய நாமத்திற்குரிய மகிமையை அவருக்குச் செலுத்துங்கள்; பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரைத் தொழுதுகொள்ளுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 29:2 - Tamil bible image quotes