சங்கீதம் 29 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குப் பெலன் கொடுப்பார்; கர்த்தர் தமது ஜனத்திற்குச் சமாதானம் அருளி, அவர்களை ஆசீர்வதிப்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 29:11 - Tamil bible image quotes