சங்கீதம் 29 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

கர்த்தர் ஜலப்பிரளயத்தின்மேல் வீற்றிருந்தார்; கர்த்தர் என்றென்றைக்கும் ராஜாவாக வீற்றிருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 29:10 - Tamil bible image quotes