சங்கீதம் 29 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவ புத்திரரே, கர்த்தருக்கு மகிமையையும் வல்லமையையும் செலுத்துங்கள்; கர்த்தருக்கே அதைச் செலுத்துங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 29:1 - Tamil bible image quotes