സെഫന്യാവ് 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 18 -ാം വാക്യം

ലജ്ജാഭാരം വഹിച്ചവളായ നിനക്കുള്ളവരായി സംഘത്തെ വിട്ടു ദുഃഖിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ചേർത്തുകൊള്ളും.

സെഫന്യാവ് (Zephaniah) 3:18 - Malayalam bible image quotes