സെഫന്യാവ് 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 16 -ാം വാക്യം

അന്നാളിൽ അവർ യെരൂശലേമിനോട്: ഭയപ്പെടരുതെന്നും സീയോനോട്: അധൈര്യപ്പെടരുതെന്നും പറയും.

സെഫന്യാവ് (Zephaniah) 3:16 - Malayalam bible image quotes