സെഫന്യാവ് 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 14 -ാം വാക്യം

സീയോൻപുത്രിയേ, ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്ക; യിസ്രായേലേ, ആർപ്പിടുക; യെരൂശലേംപുത്രിയേ, പൂർണഹൃദയത്തോടെ സന്തോഷിച്ചുല്ലസിക്ക.

സെഫന്യാവ് (Zephaniah) 3:14 - Malayalam bible image quotes