സെഫന്യാവ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 8 -ാം വാക്യം

എന്നാൽ യഹോവയുടെ യാഗസദ്യയുള്ള ദിവസത്തിൽ ഞാൻ പ്രഭുക്കന്മാരെയും രാജകുമാരന്മാരെയും അന്യദേശവസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏവരെയും സന്ദർശിക്കും.

സെഫന്യാവ് (Zephaniah) 1:8 - Malayalam bible image quotes