സെഫന്യാവ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 6 -ാം വാക്യം

യഹോവയെ വിട്ടു പിന്മാറിയവരെയും യഹോവയെ അന്വേഷിക്കയോ അവനെക്കുറിച്ചു ചോദിക്കയോ ചെയ്യാത്തവരെയും ഛേദിച്ചുകളയും.

സെഫന്യാവ് (Zephaniah) 1:6 - Malayalam bible image quotes