സെഫന്യാവ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 5 -ാം വാക്യം

മേൽപ്പുരകളിൽ ആകാശത്തിലെ സൈന്യത്തെ നമസ്കരിക്കുന്നവരെയും യഹോവയെച്ചൊല്ലിയും മല്ക്കാമിനെച്ചൊല്ലിയും സത്യം ചെയ്തു നമസ്കരിക്കുന്നവരെയും

സെഫന്യാവ് (Zephaniah) 1:5 - Malayalam bible image quotes