സെഫന്യാവ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 16 -ാം വാക്യം

ഉറപ്പുള്ള പട്ടണങ്ങൾക്കും ഉയരമുള്ള കൊത്തളങ്ങൾക്കും വിരോധമായി കാഹളനാദവും ആരവവും ഉള്ള ദിവസം തന്നെ.

സെഫന്യാവ് (Zephaniah) 1:16 - Malayalam bible image quotes