സെഫന്യാവ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 14 -ാം വാക്യം

യഹോവയുടെ മഹാദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു; അത് അടുത്ത് അത്യന്തം ബദ്ധപ്പെട്ടു വരുന്നു; കേട്ടോ, യഹോവയുടെ ദിവസം! വീരൻ അവിടെ കഠിനമായി നിലവിളിക്കുന്നു.

സെഫന്യാവ് (Zephaniah) 1:14 - Malayalam bible image quotes