സെഖര്യാവ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 19 -ാം വാക്യം

എന്നോടു സംസാരിക്കുന്ന ദൂതനോട്: ഇവ എന്താകുന്നു എന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് അവൻ എന്നോട്: ഇവ യെഹൂദായെയും യിസ്രായേലിനെയും യെരൂശലേമിനെയും ചിതറിച്ചുകളഞ്ഞ കൊമ്പുകൾ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 1:19 - Malayalam bible image quotes