സെഖര്യാവ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 10 -ാം വാക്യം

എന്നാൽ കൊഴുന്തുകളുടെ ഇടയിൽ നില്ക്കുന്ന പുരുഷൻ: ഇവർ ഭൂമിയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിനു യഹോവ അയച്ചിരിക്കുന്നവർ തന്നെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു.

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 1:10 - Malayalam bible image quotes