സെഖര്യാവ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

ദാര്യാവേശിന്റെ രണ്ടാം ആണ്ട് എട്ടാം മാസത്തിൽ ഇദ്ദോപ്രവാചകന്റെ മകനായ ബെരെഖ്യാവിന്റെ മകനായ സെഖര്യാവിനു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ:

സെഖര്യാവ് (Zechariah) 1:1 - Malayalam bible image quotes