ഓബദ്യാവ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 4 -ാം വാക്യം

നീ കഴുകനെപ്പോലെ ഉയർന്നാലും, നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടുവച്ചാലും, അവിടെനിന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഇറക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്.

ഓബദ്യാവ് (Obadiah) 1:4 - Malayalam bible image quotes