ഓബദ്യാവ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

ഞാൻ നിന്നെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ അല്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു; നീ അത്യന്തം ധിക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഓബദ്യാവ് (Obadiah) 1:2 - Malayalam bible image quotes