ഓബദ്യാവ് 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 15 -ാം വാക്യം

സകല ജാതികൾക്കും യഹോവയുടെ നാൾ അടുത്തിരിക്കുന്നു; നീ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുപോലെ നിന്നോടും ചെയ്യും; നിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്റെ തലമേൽതന്നെ മടങ്ങിവരും.

ഓബദ്യാവ് (Obadiah) 1:15 - Malayalam bible image quotes