നഹൂം 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 6 -ാം വാക്യം

ഞാൻ അമേധ്യം നിന്റെമേൽ എറിഞ്ഞ് നിന്നെ കുത്സിതയും നിന്ദാവിഷയവുമാക്കും.

നഹൂം (Nahum) 3:6 - Malayalam bible image quotes