നഹൂം 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 5 -ാം വാക്യം

ഞാൻ നിന്റെ നേരേ വരും, ഞാൻ നിന്റെ വസ്ത്രാഗ്രങ്ങളെ നിന്റെ മുഖംവരെ പൊക്കി ജാതികളെ നിന്റെ നഗ്നതയും രാജ്യങ്ങളെ നിന്റെ നാണിടവും കാണിക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്.

നഹൂം (Nahum) 3:5 - Malayalam bible image quotes