നഹൂം 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

ചമ്മട്ടിയുടെ ഒച്ച; ചക്രങ്ങൾ കിരുകിരുക്കുന്ന ശബ്ദം; പായുന്ന കുതിരകൾ; ഓടുന്ന രഥങ്ങൾ!

നഹൂം (Nahum) 3:2 - Malayalam bible image quotes