നഹൂം 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 13 -ാം വാക്യം

നിന്റെ ജനം നിന്റെ നടുവിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ആകുന്നു; നിന്റെ ദേശത്തിന്റെ വാതിലുകൾ നിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കു വിസ്താരമായി തുറന്നുകിടക്കുന്നു; നിന്റെ ഓടാമ്പലുകൾ തീക്ക് ഇരയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു.

നഹൂം (Nahum) 3:13 - Malayalam bible image quotes