നഹൂം 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 11 -ാം വാക്യം

ആരും ഭയപ്പെടുത്താതെ സിംഹവും സിംഹിയും ബാലസിംഹവും സഞ്ചരിച്ചുപോകുന്ന സിംഹഗുഹയും ബാലസിംഹങ്ങളുടെ മേച്ചൽപ്പുറവും എവിടെ?

നഹൂം (Nahum) 2:11 - Malayalam bible image quotes