നഹൂം 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 10 -ാം വാക്യം

അവൾ പാഴും വെറുമയും ശൂന്യവുമായിരിക്കുന്നു; ഹൃദയം ഉരുകിപ്പോകുന്നു; മുഴങ്കാൽ ആടുന്നു; എല്ലാ അരകളിലും അതിവേദന ഉണ്ട്; എല്ലാവരുടെയും മുഖം വിളറിയിരിക്കുന്നു.

നഹൂം (Nahum) 2:10 - Malayalam bible image quotes