നഹൂം 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 4 -ാം വാക്യം

അവൻ സമുദ്രത്തെ ഭർത്സിച്ചു വറ്റിക്കയും സകല നദികളെയും വരട്ടിക്കളകയും ചെയ്യുന്നു; ബാശാനും കർമ്മേലും വരളുന്നു; ലെബാനോന്റെ പുഷ്പം വാടിപ്പോകുന്നു.

നഹൂം (Nahum) 1:4 - Malayalam bible image quotes