നഹൂം 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

നീനെവേയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം; എല്ക്കോശ്യനായ നഹൂമിന്റെ ദർശനപുസ്തകം.

നഹൂം (Nahum) 1:1 - Malayalam bible image quotes