മീഖാ 6 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 9 -ാം വാക്യം

കേട്ടോ യഹോവ പട്ടണത്തോടു വിളിച്ചു പറയുന്നത്; നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നതു ജ്ഞാനം ആകുന്നു; വടിയെയും അതിനെ നിയമിച്ചവനെയും ശ്രദ്ധിപ്പിൻ.

മീഖാ (Micah) 6:9 - Malayalam bible image quotes