മീഖാ 6 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു കേൾപ്പിൻ: നീ എഴുന്നേറ്റ് പർവതങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വ്യവഹരിക്ക; കുന്നുകൾ നിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കട്ടെ;

മീഖാ (Micah) 6:1 - Malayalam bible image quotes