മീഖാ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 7 -ാം വാക്യം

യാക്കോബുഗൃഹമേ, ഇതെന്തൊരു വാക്കാകുന്നു? യഹോവ മുൻകോപിയോ? അങ്ങനെയോ അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ? നേരായി നടക്കുന്നവന് എന്റെ വചനങ്ങൾ ഗുണകരമല്ലയോ?

മീഖാ (Micah) 2:7 - Malayalam bible image quotes