മീഖാ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 6 -ാം വാക്യം

പ്രസംഗിക്കരുതെന്ന് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നു; ഇവയെക്കുറിച്ച് അവർ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതല്ല; അവരുടെ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരുകയില്ല.

മീഖാ (Micah) 2:6 - Malayalam bible image quotes