യോനാ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

ഞാൻ എന്റെ കഷ്ടതനിമിത്തം യഹോവയോടു നിലവിളിച്ചു; അവൻ എനിക്ക് ഉത്തരം അരുളി; ഞാൻ പാതാളത്തിന്റെ വയറ്റിൽനിന്ന് അയ്യംവിളിച്ചു; നീ എന്റെ നിലവിളി കേട്ടു.

യോനാ (Jonah) 2:2 - Malayalam bible image quotes