യോവേൽ 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 8 -ാം വാക്യം

ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും യെഹൂദ്യർക്കു വിറ്റുകളയും; അവർ അവരെ ദൂരത്തുള്ള ജാതിയായ ശെബായർക്കു വിറ്റുകളയും; യഹോവ അത് അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

യോവേൽ (Joel) 3:8 - Malayalam bible image quotes