യോവേൽ 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 5 -ാം വാക്യം

നിങ്ങൾ എന്റെ വെള്ളിയും പൊന്നും എടുത്ത് എന്റെ അതിമനോഹരവസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.

യോവേൽ (Joel) 3:5 - Malayalam bible image quotes