യോവേൽ 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 13 -ാം വാക്യം

അരിവാൾ ഇടുവിൻ; കൊയ്ത്തിനു വിളഞ്ഞിരിക്കുന്നു; വന്നു ചവിട്ടുവിൻ; ചക്കു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; തൊട്ടികൾ കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു; അവരുടെ ദുഷ്ടത വലുതല്ലോ.

യോവേൽ (Joel) 3:13 - Malayalam bible image quotes