ഹോശേയ 6 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 7 -ാം വാക്യം

എന്നാൽ അവർ ആദാം എന്നപോലെ നിയമത്തെ ലംഘിച്ചു; അവിടെ അവർ എന്നോടു വിശ്വാസപാതകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഹോശേയ (Hosea) 6:7 - Malayalam bible image quotes