ഹോശേയ 6 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 11 -ാം വാക്യം

യെഹൂദായേ, ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ, നിനക്കും ഒരു കൊയ്ത്തു വച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹോശേയ (Hosea) 6:11 - Malayalam bible image quotes