ഹോശേയ 6 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

വരുവിൻ നാം യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്കു ചെല്ലുക. അവൻ നമ്മെ കടിച്ചു കീറിയിരിക്കുന്നു; അവൻ സൗഖ്യമാക്കും; അവൻ നമ്മെ അടിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ മുറിവു കെട്ടും.

ഹോശേയ (Hosea) 6:1 - Malayalam bible image quotes