ഹോശേയ 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 7 -ാം വാക്യം

അവർ അന്യപുത്രന്മാരെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കകൊണ്ട് അവർ യഹോവയോടു വിശ്വാസപാതകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു അമാവാസി അവരെ അവരുടെ ഓഹരികളോടുകൂടെ തിന്നുകളയും.

ഹോശേയ (Hosea) 5:7 - Malayalam bible image quotes