ഹോശേയ 5 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

മത്സരികൾ വഷളത്തത്തിൽ ആണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു; ഞാനോ അവർക്ക് ഏവർക്കും ഒരു ശാസകൻ ആകുന്നു.

ഹോശേയ (Hosea) 5:2 - Malayalam bible image quotes