ഹോശേയ 13 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 6 -ാം വാക്യം

അവർക്കു മേച്ചൽ ഉള്ളതുപോലെ അവർ മേഞ്ഞു തൃപ്തരായപ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയം ഉയർന്നു; അതുകൊണ്ട് അവർ എന്നെ മറന്നുകളഞ്ഞു.

ഹോശേയ (Hosea) 13:6 - Malayalam bible image quotes