ഹോശേയ 12 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 6 -ാം വാക്യം

അതുകൊണ്ടു നീ നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങിവരിക; ദയയും ന്യായവും പ്രമാണിച്ച്, ഇടവിടാതെ നിന്റെ ദൈവത്തിനായി കാത്തുകൊണ്ടിരിക്ക.

ഹോശേയ (Hosea) 12:6 - Malayalam bible image quotes