ഹോശേയ 12 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 5 -ാം വാക്യം

യഹോവ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു; യഹോവ എന്ന് ആകുന്നു അവന്റെ നാമം.

ഹോശേയ (Hosea) 12:5 - Malayalam bible image quotes