ഹോശേയ 11 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 7 -ാം വാക്യം

എന്റെ ജനം എന്നെ വിട്ടു പിന്തിരിവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു; അവരെ മേലോട്ടു വിളിച്ചാലും ആരും നിവിർന്നുനില്ക്കുന്നില്ല.

ഹോശേയ (Hosea) 11:7 - Malayalam bible image quotes