ഹഗ്ഗായി 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 7 -ാം വാക്യം

സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: നിങ്ങളുടെ വഴികളെ വിചാരിച്ചുനോക്കുവിൻ.

ഹഗ്ഗായി (Haggai) 1:7 - Malayalam bible image quotes